Görüntülüyor 48 Sonuç(lar)
eşya hukuku
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA Kamu tüzel kişileri özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları kamunun mülkiyetine aktarmaya ve söz konusu taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı kurmaya yetkilidir. Bunu sağlayan idari işleme kamulaştırma denilir. Kamulaştırmanın anayasal dayanağı 46.maddedir. Kamulaştırmanın Aşamaları Kamulaştırma Öncesi İşlemler İdare tarafından yeterli ödenek tespit edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanamaz. Kamulaştırılmaya başlanması idarece yeterli ödeneğin ayrılmasına bağlıdır. Esas kural kamulaştırma …

Müteselsil Borçluluk
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

Kamu Mallarının Hukuki  Rejimleri İdarenin kamu malları üzerindeki yetkisi özel mülkiyetten farklılık göstermekle birlikte mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Önceden bu yetki kolluk yetkisi olarak tanımlanmaktayken günümüzde farklılaşmış ve mülkiyet hakkı denilmiştir. AYM tarafından kamu mülkiyeti olarak tanımlanır. Danıştay ise bir nevi idare hukuku mülkiyetinden bahsetmektedir. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri Kamu mallarının kamu yararına ve …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri

Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri Kamu malı statüsündeki bir eşyadan yararlanmak 3 şekilde mümkündür. Orta mallardan halk doğrudan doğruya yararlanır. Bu yararlanma genele açıktır. Hizmet mallarından ise o hizmete  ihtiyacı olan herkes yararlanır. Kamunun özel mallarında ise daha çok özel yaralanma söz konusudur. ancak bütün yararlanmaların temel amacı kamu yararının sağlanmasıdır. Idare kamu malını korumak için …

ayni haklar
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kamu Malları

KAMU MALLARI Kamu Malı Nedir Anayasa mahkemesine göre hangi malların özel mülkiyet konusu olacağını belirleme konusunda yetkili  makam kurucu iktidar ve yasama organıdır.  dolayısıyla hangi malların kamu malı olacağını da tespit etmek bu makamlara aittir. Genel olarak idarenin faaliyetlerini yerine getirriken kullandığı taşınır ve taşınmaz mallara kamu malı adı verilmektedir. Bir malın kamu malı sayılabilmesi …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri

İDARİ İŞLEMLERİN NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ İdari işlemlerin temel niteliği tek taraflı olmalarıdır. Tek taraflılık tek bir kişi ya da makamın iradesi anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda birden fazla makam ya da kişinin iradelerini ortak bir paydada birleştirmeleri ile bir işlem meydana gelmesi mümkündür. İcrailik idari işlemleri özel hukuk işlemlerinden ayıran diğer niteliktir. İdari işlemler araya başka …

Akitten Doğan Borçlar
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Yerinden Yönetim Teşkilatı

YERİNDEN YÖNETİM Yerinden yönetim idareleri yer bakımından yerinden yönetim ve hizmet bakımından yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri 1982 Anayasası’nda mahalli idarelere ilişkin genel esaslara 127. Maddede yer verilmiştir. Mahalli idareler Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Merkezden Yönetim Teşkilatı

MERKEZDEN YÖNETİM İdari teşkilat merkezden ve yerinden yönetim olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Merkezden yönetim, idarenin görevlerinin merkez veya merkeze bağlı makam ve görevliler tarafından yerine getirilmesidir. İdare hiyerarşi bağıyla merkeze bağlanan birim ve örgütlerden oluşur. Merkezi idarenin başkentte yer alan ve merkezi olan teşkilatına merkez teşkilatı, tüm ülkeye yayılan ve merkez teşkilatına …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Türkiye İdare Teşkilatı

TÜRKİYE İDARE TEŞKİLATI GENEL KAVRAMLAR VE İLKELER KANUNİ İDARE Kanuni idare ilkesi iki boyutludur. İlk olarak idarenin kuruluşunun kanunla düzenlenmesi ikinci olarak idarenin görevlerinin kanunla düzenlenmesini içerir. Anayasanın 123. Maddesi de bu durumu düzenler. İdarenin kuruluş ve esaslarının kanunla düzenlenir olmasını ön gören kanunilik ilkesi iki temel tartışmaya yol açmaktadır. Bu tartışmaların ilki idarenin düzenleme …

ANAYASA YARGISI
İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Olağanüstü Yönetim Usulleri

OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ -Ülkenin bir kısmında veya tamamında yaygın şiddet olayları, salgın hastalıklar, iktisadi krizler hatta savaş hali ortaya çıkması durumlarında kamu düzeninin korunması, kaosa yol açılmaması, gelişmelerin yönlendirilebilmesi gerekir ve olağan kolluk yetkileri yetersiz hale gelir. -Olağanüstü yönetim usulleri/olağanüstü hal rejimleri, devletin hukuk düzeninin olağan kuralları ile üstesinden gelinmesine imkan olmayan olağanüstü bir tehlike …

İdare Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Kolluk Yetkisinin Sınırları, İlkeleri ve Şartları

KOLLUK YETKİSİNİN SINIR, İLKE VE ŞARTLARI -Kolluğun yetkisini kullanmasıyla kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmiş olur. Bu sebeple bu yetkinin kullanımına ilişkin sınır ve şartlar Anayasa’da temellendirilir. -Kolluk faaliyetlerinde asıl olan ‘yetkisizlik’, temel hak ve özgürlüklerde asıl olan ‘serbestlik’ ilkesidir. -Kolluk görevlileri Anayasa ve kanunlarda yetkili kılındıkları çerçevede kolluk müdahalesinde bulunabilir. Yetkili kılındıkları işlemler …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)