Görüntülüyor 11 Sonuç(lar)
roma
Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Teknikler – Huk. Sosyolojisi

TEKNİKLER DENEY: Değişkenler arasındaki ilişkilerin önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla kontrollü bir ortamda incelenmesine deney adı verilir. Deney, denek belirli bir bağımsız değişkene tabi tutulduğunda belirli bir olgunun ortaya çıktığını ve denek bu bağımsız değişkene tabi tutulmadığı takdirde bu olgunun ortaya çıkmadığını göstermelidir. Böylece neden sonuç ilişkisi ortaya konmuş olur. Deneyin en güçlü yönü, neden …

sosyoloji
Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Hukuk Sosyolojisi Neden Vardır?

Hukuk Sosyolojisi Neden Vardır? Hukuka verili hukuk düzeninin çerçevesinden bakarsak zaten hukuk sosyolojisine de ihtiyaç duymayız. Fakat hukukla toplumu daha iyi düzenleme gibi hukukun araçsal kullanımını hedefleniyorsa, hukuk sosyolojisinin sağladığı bilgi gereklilik haline gelir. Hukuk sosyolojisine ihtiyacın nedenlerini sıralarsak: Birincisi, modern toplum koşullarında daha iyi işleyen bir toplumsal düzen için, konuyla ilgili toplumsal fenomenlerin daha …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Hukuk Sosyolojisine Giriş -2

HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ DEVAM Hukuk sosyolojisi hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyle ilgilenir. Hukuk sosyolojisi bu anlamda, toplumsal gerçeklik ile bunu düzenlediği iddiasındaki hukuku birlikte inceler. Hukuka sosyolojik bakış bağlamında araştırmacılar, gerek devlet gerek toplumsal gruplar ve örgütler çerçevesinde gözlenen hukuksal nitelikli tüm kuralların nasıl oluştuklarını ve uygulandıklarını, ne ölçüde itaat gördüklerini ve ihlal edildiklerini, insan …

sosyoloji
Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Hukuk Sosyolojisine Giriş

sosyoloji                               HUKUK SOSYOLOJİSİ DERSİNE GİRİŞ Hukuk sosyolojisi konu olarak toplumsal gerçeklik olarak hukuku, amaç olarak hukukun toplumsallığının açıklanmasını ve yöntem olarak da sosyal bilimlerdeki genel araştırma metotlarını kullanmıştır. Toplum bilim olarak tanımlayabileceğimiz sosyoloji “insanın toplumsal yaşamının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelemesini” yapar. Sosyolojinin inceleme alanı toplumsal yaşamdır. Dolayısıyla sosyoloji tek tek kişileri değil; …

FAİLLİK TÜRLERİ
Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Locke ve Rousseau

JOHN LOCKE John Locke’un da genel felsefesi ampiriktir. Locke’a göre insan aklı boş bir levhadır, doğuştan gelen bir bilgi yoktur, her bilgi sonradan duyular yoluyla öğrenilir. Ancak duyu ile edinilen bilgi sınanabilir, yanlışlanabilir ve yenisiyle değiştirilebilir. Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini, insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Locke’a …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Yeniçağ Toplum Sözleşmecileri | Hobbes

YENİÇAĞ VE FELSEFESİ MODERNİTE Modernite, 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal alanda yaşadığı büyük ve köklü değişiklikleri ifade eder. Moderniteye geçiş dört temel devrimle olmuştur: Newton tarafından başlatılan Bilimsel Devrim, iktidarın meşruiyetini halka dayandıran Siyasal Devrim, aklın üstünlüğüne vurgu yapan Kültürel Devrim ve Sanayi Devrimi’dir. Bu süreçte feodal toplumdan kapitalist topluma geçiş …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

AQUİNALI THOMAS

AQUİNALI THOMAS Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Burjuvazinin ve laikliğin önünü açan bir filozof olarak kabul edilir. Aquinalı Thomas her şeyden önce tutarlı bir teoloji geliştirmek, Kilisenin veya Kilise Babalarının öğretisindeki kimi çelişik unsurları ortadan kaldırmak ve Hristiyan inancını sistemleştirmek işiyle ilgilenmiştir. Aquinalı Thomas’a göre manevi şeyler maddi olanlardan önde gelmekle birlikte insanlar menfaatleri yönünde …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

ORTAÇAĞDA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI

ORTAÇAĞDA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI Ortaçağ, Roma İmparatorluğu’nun Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılması ile İstanbul’un fethinin gerçekleşmesi arasındaki dönemdir. Ortaçağ’ın düşünsel kaynakları; ilkçağın stoacı görüşleri, Platon’un, Aristoteles’in, Romalı hukukçuların görüşleri ve hristiyanlık ilkeleridir. Stoa anlayışa göre insan aklı, bütün insanlarda aynı şekilde beliren ve onları birbirine bağlayan evrensel bir güçtür. Ortaçağ’da ticaret ve …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Platon ve Aristoteles

PLATON Platon “Devlet” adlı eserinde en iyi, ideal devletini anlatır. “Kanunlar” adlı eserinde ise uygulama alanına koyamadığı ideal devletinin yerine, ikinci en iyi devletini ortaya koyar. Devlet adlı eserinde Platon mevcut devlet şekilleri hakkında görüşlerini belirtmektedir. Platon demokratik yönetime karşıdır, akıllı bilge azınlığın yönetiminden yanadır. Platon bilgi konusunda rasyonalisttir. Sofistlerin genel geçer bilginin olmadığı, yalnızca …

Hukuk Felsefesi & Sosyolojisi İÜHF 2. Sınıf

Sofistler ve Sokrates

ANTİK YUNANDA FELSEFE SOFİSTLER Sofist’ kelimesi Yunanca sophos (bilge) sözcüğünden türetilen sophistes’ten gelir. Öğrenmeyi ve öğretmeyi meslek edinen kişileri belirtmek için kullanılır. İlk sofistlerin toplumda büyük bir saygınlığı olmasına rağmen felsefe tarihinde sofist denildiğinde akla olumsuz bir anlam gelir. O dönemde para karşılığı ders vermeleri yadırganmıştır. Asıl katkıları epistemoloji alanında olmuştur. Bilginin kişiden kişiye değişebilir …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)