Görüntülüyor 42 Sonuç(lar)
Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 3. Bölüm

DELİLLER Özellikleri: – akla uygun olmalı – gerçekçi olmalı – olayı temsil edici olmalı – muhakeme için önemli olmalı CMK’DA NELER DELİLDİR 1.SANIK BEYANI: – susma hakkı (kimliği dışında) vardır. – yemin verdirmek yasaktır -hiç kimse kendisini veya yakının suçlayıcı beyanatta bulunmaya zorlanamaz. 2.TANIK BEYANI: *Tanıklar dinlenilmeleri için bir davetiye ile çağrılırlar ve gelmemeleri halinde …

Ceza Genel Ceza Hukuku

Ceza Genel Tüm Sene Özet 2. Bölüm

Ceza Hukuku Kanunilik ilkesi   « Kanunsuz suç ve ceza olamaz. ». İşlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafından açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yapılamaz. Fiil işlenmeden, davranış gerçekleşmeden önce ceza yargısında suç olarak öngörülmüş olması ve bu suçun cezasının önceden tespit edilmiş olması gerekir. Kanunsuz suç ve ceza olamaz …

Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 1. Bölüm

CEZA HUKUKU Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI 1) Islah edici olmak. 2) Toplumsal düzeni sağlamak. 3) Bu sebepledir ki ceza …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Netice

NETİCE Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliktir. Ancak dış dünyada gerçekleşen her değişiklik netice değildir, sadece kanundaki tanımda unsur olarak yer alan değişiklik neticedir. Suçun kanuni tanımında bir netice sayılmamışsa hareketin gerçekleştiği an suç tamamlanmış sayılır. SIRF HAREKET SUÇLARI (NETİCESİZ SUÇLAR) Suçun meydana gelmesi için kanunda tanımı yapılan hareketin gerçekleşmesi yeterlidir. Hareket tamamlandığı an …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

İhmali Suçlar

İHMALİ SUÇLAR İhmal bir kimsenin elinde olmasına rağmen söz konusu  olayın gidişatına müdahalede bulunmamasıdır. Belli bir hareketi yapmayı emreden, emredici kurallara karşı davranarak emredilen fiilin yapılmaması durumunda ihmali suç söz konusu olmaktadır. İhmali suçlar gerçek ihmali ve gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçek İhmali Suçlar: İhmali hareket doğrudan suç tipinde gösterilmiştir. Kanunda …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

TİPİKLİK

Tipiklik, suçun kanuni tanımındaki tüm unsurların gerçekleşmiş olmasıdır. Bir fiilin suç olabilmesi için tipe uygun olması gerekmektedir. Tipiklik maddi ve manevi unsurların gerçekleşmiş olup ayrıca hukuka aykırılık unsurunun da gerçeklemiş olmasıdır. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilemez. TCK’ya göre tipiklik geniş ve dar anlamda tipiklik olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Geniş anlamda tipiklik cezalandırılabilirliğin …

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Ceza Hukukunda Fiil Unsuru

FİİL (HAREKET) Herhangi bir suçun varlığından bahsedilebilmesi için ortaya konulmuş bir hareketin söz konusu olması gerekir. Bir suçun var olabilmesi için en önemli şart bir fiilin varlığıdır (nullum crimen sine actione). HAREKETİN FONKSİYONLARI Hareketin Sınırlandırma İşlevi Ceza hukuku bakımından önem içermeyen, ceza hukukunun ilgi alanında olmayan hareketlerin, hareket tanımı içerisinde yer almaması gerektiği ifade edilmektedir. …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suç Teorisi | Haksızlık ve Kusur

SUÇ TEORİSİ, HAKSIZLIK VE KUSUR Suç teorisi, hangi davranışların suç oluşturacağını ve suçun unsurlarını belirleme konusunda araştırmalar yapar. Ceza hukukunun merkezinde insan bulunur. Hukuk normlarının asıl ilgilisi insandır. Ceza hukuku kurallarına uygun davranma yükümlülüğü insana aittir. Normlara uygun davranmama durumunda kişilerin cezalandırılmasına hangi nedenlerin etki edeceği konusu da yine suç teorisinin araştırdığı konulardan birisidir. Bir …

AYM
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suçta ve Cezada Kanunilik

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, bireyin kişi hak ve özgürlüklerini korumak üzerine kuruludur. Devletin yaptırım gücünü keyfi ve aşırı kullanmasını önler. Bu ilke gereği suçlar ve bu suçlara karşılık verilecek olan cezalar kanunlarda belirtilmelidir. İlke suçta kanunilik veya kanunsuz suç olmaz (nullum crimen sine lege) ve cezada kanunilik veya kanunsuz …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suç Politikasının Temel İlkeleri

SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ Suç politikası, ceza hukukunun toplumu koruma görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için izlemesi gereken yolları inceler. Ceza, kişi hak ve özgürlüklerine etki ettiği için ceza hukukunun belli ilkeleri vardır. HUKUK DEVLETİ İLKESİ Anayasamızın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)