Görüntülüyor 11 Sonuç(lar)
Akitten Doğan Borçlar
ÇAKÜ Roma

Roma’da Borç Türleri ve Tazyik

BORÇ TÜRLERİ VE BORÇLUYA KARŞI TAZYİKParça Borçları ve Nevi Borçları :Edim ferden belirlenmişse parça borcu , neven belirlenmişse nevi borçtan söz edilir.Nevi borçlardaborcun konusunu teşkil eden şeylerin seçilmesi borçluya aittir.Tersi de kararlaştırılabilir.Parça borcunda borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebepten borcun ifası imkansız hale gelmişseborçlu borcundan kurtulur.Nevi borçlarda nevi şeyler yeryüzünde bitmedikçe borcun ifası imkansızhale gelmez.Seçimlik Borçlar :İki …

borçlar
ÇAKÜ Roma

Roma Hukukunda Akitler Sistemi

ROMA HUKUKUNDA AKİTLER SİSTEMİ1) Roma Hukukunda Akitler :• Ayni Akitler• Sözlü Akitler• Yazılı Akitler• Rızai AkitlerAyni Akitler : Bu akitlerin oluşması için tarafların rızalarının uygun iradelerinin açıklanması yeterlideğildir.Borçlunun borç altına girmesi için sonradan iade edeceği şeyi alacaklıdan alması gerekir.Busözleşmeler karz , ariyet , vedia ve rehin sözleşmeleri olarak dörde ayrılır:Karz ( mutuum ) sözleşmesi : …

Borç Kavramı
ÇAKÜ Roma

Roma’da Borç Kavramı ve Unsurları

Borç Kavramı ve Borcun Unsurları  Borç —> debitum Borç ilişkisi —> obligato Alacaklı , borç ilişkisinden doğan ve nisbi hak olan alacak hakkını yalnız borçlusuna karşı ileri sürer. İlkel topluluklarda,zarara uğrayan kimse intikam olarak alırlardı.Sonradan yumuşatılarak kıyas usulü uygulanmıştır.Bu da tehlikeli olduğundan karşılık teklif etme yoluna gitmişlerdir.Gelişen bu gelişmelerle devlet uzlaşmaları mecbur hale getirmiştir.  İlk …

ÇAKÜ Roma

Roma’da Temsil ve Hükümsüzlük

HUKUKİ İŞLEMLERDE `TEMSİL`  Kural olarak hukuki işlemin hukuki sonuçları hukuku işlemi yapmış olan kişi üzerinde doğar. Ancak bazı durumlarda başkaları için hukuki işlem yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Bazı nedenlerle hukuki işlem yapma ehliyeti bazı kişilere tanınmamıştır veya kısıtlanmıştır. Bu kişilere hukuki ilişkilerinin düzenlenmesi için ehliyet durumlarına göre vasi ya da kayyım atanmıştır. Bazı kişiler için …

ÇAKÜ Roma

ROMADA HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ

ROMADA HUKUKİ İŞLEM EHLİYETİ Hukuki işlemin geçerli şekilde yapabilme ehliyetini hukuki işlem ehliyeti denir. Haksız fiil ehliyeti Hukuki işlem ehliyeti Roma hukukunda hukuki işlem ehliyetine sahip olmak için dört şart incelenebilir: yaş,akıl sağlığı, israf,cinsiyet. YAŞ: O kokun da ergenlik yaşı 25 olarak belirlenmiştir 25 yaşını doldurmamış olanlara minores (küçükler) denir. Buluğa ermemiş küçükler: ( İmpuberes …

ÇAKÜ Roma

ROMA’DA HUKUKİ İŞLEM:

 ROMADA HUKUKİ İŞLEM: Hukuki sonuç doğuran olaylara hukuki olaylar denir. Hukuki olaylar çeşitli şekilde sınıflandırılabilir: Olumlu ya da olumsuz hukuki olaylar Basit ya da olumsuz hukuki olaylar İnsan iradesine göre meydana gelip gelmemesine göre İnsanların iradesi ile oluşan ve hukuk düzeninin sonuç bağladığı olaylara hukuki fiil denir. Hukuki fiiller hukuka uygun filler ve hukuka aykırı …

ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKUNUN TARİHİ DÖNEMLERİ

ROMA HUKUKUNUN TARİHİ DÖNEMLERİ 1- ESKİ HUKUK DÖNEMİ: (M.Ö. 753-M.Ö. 150)  Bu süre içinde uygulanan hukuka İus Civile ya da Ius Quiritium denir.Bu dönemde hukukunun temel kaynağı örf ve adetlerdir.Romanın örf ve adet hukukunun yazılı olarak saptanması 12 Levha Kanunudur. 2- KLASİK ÖNCESİ HUKUK DÖNEMİ: (M.Ö. 150-M.Ö. 27) Roma sınırları genişlemesiyle Roma imparatorluk merkezi olmuştur.Bu …

ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKU SİYASAL DÖNEMLER

ROMA HUKUKU SİYASAL DÖNEMLER Krallık Devri Cumhuriyet Devri İlk İmparatorluk Devri Son İmparatorluk Devri 1- Krallık Devri -Kral(Rex): Kral politik,dini,askeri ve yargı güçlerini kendinde toplamıştır.Mutlakiyetle yönetmiştir.Kral daha çok kamu hukukunda kendini gösteriyordu çünkü özel hukuk örf ve adetlere dayanıyordu. -Halk Meclisi(Comita Curiata): Halk meclisi patriciuslar,plebler,clientler olarak üçe ayrılıyordu. Patriciuslar: Aile topluluklarına gens diyorlar,gens mensuplarına da …

ÇAKÜ Roma

Roma Hukuku’nda IUS ( HAK )

IUS ( HAK )   ACTİO ( DAVA )   Roma hukukunda haklar ikiye ayrılır:   Mutlak Haklar: Herkese karşı ileri sürülebilir.Roma`da maddi mallar ya da şahıslar üzerinde etkili oluyordu.Eşya üzerindeki mutlak haklar ayni haktır. Nisbi Haklar: Sadece belli bir kişiye karşı ileri sürülebilen borç ilişkisinden doğan haklardır. HAK EHLİYETİ   Haklara sahip olabilme ve …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ Doğuda Iustınıanusun ölümünden sonra C.I.Cın uygulanması için Bizansın hukuk anlayışına göre yorumlayıcı ve açıklayıcı eserler yazılarak özetleri yapıldı. Batıda Iustinianusun ölümünden sonra Roma kültürü etkisi azalmıştı.C.I.Cuygulanmıyordu.Bazı yerlerde uygulanan Roma Hukuku Institutiones gibikitaplardaki kurallardan oluşuyordu.11. ve 12.yy da Roma hukukuna ilgi arttı.RomaHukukunun gelişmesinde doktrinlere göre üç büyük aşama vardır:1) …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)