Görüntülüyor 10 Sonuç(lar)
ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ İktisat

Kıtlık Kanunu ve İktisat İlmi

Kıtlık Kanunu ve İktisat İlmi İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeylere ihtiyaç (gereksinme) denebilir. İnsan ihtiyaçlarısonsuzdur fakat kaynaklar sınırlıdır. İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik durumuna “KıtlıkKanunu” (Nedret kanunu) denebilir. Kaynaklar; emek (işgücü), doğal kaynaklar (edilebilir topraklar, yeraltı ve yerüstü zenginlikler) vesermaye (üretim araçları) olmak üzere üçe ayrılır. Bu kaynaklara ise ekonomide mal ve hizmetlerinsınırlı kalmasına sebep …

ÇAKÜ Anayasa ÇAKÜ Hukuk Fakültesi

KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU

KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU Anayasalar,normlar hiyerarşisinde diğer normların üzerinde yer alan ve değiştirilmesi zor olan en üst normdur.Buna anayasanın üstünlüğü ilkesi denir.Anayasanın üstünlüğü ilkesinin anlamı olması için güvenceye alacak mekanizmaya ihtiyaç vardır. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde iki yol vardır. Siyasi Denetim: Kanunların siyasi sonuçlar doğurmasından dolayı denetimi siyasi organlar yapar.Anayasaya uygun olmayan kanunlar henüz doğmadan engellenir.Cumhurbaşkanı …

ÇAKÜ Anayasa ÇAKÜ Hukuk Fakültesi

ANAYASA TÜRLERİ

ANAYASA TÜRLERİ Teamüli Anayasa: Yazısız anayasadır.Gücünü yetkili bir organdan ziyade zamanla toplumda sürekli tekrarlanan ve uyulması zorunlu hissettirilen kurallardan ortaya çıkar.Anayasanının teamüli olmasının sonuçları: Teamüli Anayasanın Maddi Anayasa Oluşu: Teamüli anayasa şekli anayasa değildir.Teamüli kuralların özelliği maddi anlamda anayasa niteliğindedir.İktidarın kuruluşu ve birey hakkındadır. Temüli Anayasanın Esnek Oluşu: Teamüli anayasanın kuralları zamanla meydana geldiğinden zaman …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Medeni

Hak Kavramı

Hak Kavramı İrade Teorisi: Hak,kişinin başkalarını kendi iradesince hareket etmeye zorlayabilmesidir. Menfaat Teorisi: Hak,hukuken korunan menfaattir. Karma Teori: Hak,hukuken korunan ve sahibine  yararlanma yetkisi tanınan menfaattir.  Bu görüşlerden ve eleştirilerden yararlanarak hakkın tanımını hukuk düzenince korunan ve hakkın sahibine korumadan yararlanma yetkisi verilen menfaat olarak yapabiliriz. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ Dayandığı Hukuk Dalı Bakımından: Kamu Hukuku Hakları-Özel …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Medeni

DÜRÜSTLÜK KURALI

TMK. 2.Maddesinde Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzenikorumaz.Dürüstlük kuralı,kişilerin hukuki işlemlerinde ; dürüst,namuslu,örf ve adete uygun(ahlaklı,dürüst,makul) şekilde davranmalıdır. DÜRÜSTLÜK KURALININ UYGULAMA ALANI Hakların kazanılması,borçların ifası hatta kanun hükümleri,sözleşmeler ve hukuki ilişkilerdeuygulanır. 1) Kanunun Yorumlanması Kanun hükmünün anlamı açıklanırken,hükmün sözü ve özü dikkate alınacaktır.Dürüstlükkuralını hükmün …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ

ROMA HUKUKU BİLİMİNİN IUSTINIANUS`TAN ÇAĞIMIZA KADAR GELİŞİMİ Doğuda Iustınıanusun ölümünden sonra C.I.Cın uygulanması için Bizansın hukuk anlayışına göre yorumlayıcı ve açıklayıcı eserler yazılarak özetleri yapıldı. Batıda Iustinianusun ölümünden sonra Roma kültürü etkisi azalmıştı.C.I.Cuygulanmıyordu.Bazı yerlerde uygulanan Roma Hukuku Institutiones gibikitaplardaki kurallardan oluşuyordu.11. ve 12.yy da Roma hukukuna ilgi arttı.RomaHukukunun gelişmesinde doktrinlere göre üç büyük aşama vardır:1) …

ÇAKÜ Hukuk Başlangıcı ÇAKÜ Hukuk Fakültesi

SİYASİ İKTİDAR

SİYASİ İKTİDAR SİYASİ İKTİDARToplu halde yaşayan insanların içinde aralarında sorunlar çıkabiliyor.Bu sorunların önlenmesi içintoplum bir güce ihtiyaç duyuyor.Bu güce ise iktidar diyoruz.Emretme ve itaate dayanan ilişkiyeiktidar ilişkisi diyoruz. SİYASİ İKTİDARIN ÖZELLİKLERİ 1) Belli bir toprak parçası üzerinde sınırlanmış yetkiye sahip olan ve sınırlar içindeki topluluklarınotoritelere tabi olmalarıdır2) Bu otoriteler güç kullanma yetkisine sahiptir ancak kendi …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Medeni

HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET

İyiniyet: Kişinin hakkın kazanılmasında ya da bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ilişkin engelin olduğunu bilmemesi ve bu durumu bilecek durumda olmamasıdır. •İyiniyet kişiye özeldir ve özneldir. •İyiniyetin kanun belirlediği durumlarda korunur.Bu koruma sınırsız değildir. •Eğer gerekli hukuki şartlar eksikse kişinin iyiniyetli olması hakkın kazanılması için yeterli değildir. •Hukukun iyiniyete hukuki bir sonuç oluşturma nedeni tedavül ve …

ÇAKÜ Anayasa ÇAKÜ Hukuk Fakültesi

ANAYASA HUKUKUNUN YAZILI KAYNAKLARI

1-ANAYASA Anayasa hukukunun ilk biçimsel kaynağı anayasadır.Anayasanın üstünlüğü ve bunun hukuki yaptırımı ilk 1961 Anayasasında Anayasa Mahkemesi ile güvence altına alınmıştır.Uluslararaslarası Andlaşmalar usulüne göre düzenlendiği durumlarda kanun hükmündedir.Fakat temel hak ve özgürlükleri içeren uluslararası andlaşmaların kanunla çatışması durumunda bu andlaşmalar kanundan üstündür.Milletlerarası andlaşmalar hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulmaz.1982 Anayasasına göre TBMM artık andlaşmaları onaylama yetkisine sahip …

ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ÇAKÜ Roma

ROMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

ROMA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI Roma hukuku konusunda en geniş bilgi `Corpus Iuris Civilis` belgesidir.Roma hukuku bilgi kaynakları üç bölümde incelenir. Iustiniaus`tan önceki bilgi kaynakarı Iustiniaus`un Derlemesi (Corpus Iuris Civilis) Iustiniaus`tan sonraki bilgi kaynakları IUSTİNİAUS`TAN ÖNCEKİ BİLGİ KAYNAKLARI: Eski zamanlardan kalmış ve korunmamış olması nedeniyle bilgi azdır.Gaius`un Institutiones eseri raslantı sonucu bulunmuştur.Gaius`un eserinin ders kitabı niteliğindedir …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)