Görüntülüyor 17 Sonuç(lar)
black text on gray background
ÇAKÜ Anayasa

Tanzimat Dönemi

TANZİMAT DÖNEMİ Tanzimat Dönemi. GHH( Gülhane Hatt-ı Hümayun ) ile Tanzimat aynı kavramlar değildir.GHH,yönetim ilkelerine ayrılmış birkılavuz ve haklar belgesidir.Tanzimat idari,mali,siyasi,diplomatik alanlarda geniş bir uygulama dönemidir.Gülhane Hatt-ı Hümayunun ÖzellikleriGHH ile gelen yeni yasalarla özellikle can,namus,haysiyet korunmasını,mal güvenliğini,vergilerin yenidendüzenlenmesini,askerliğin belirli bir düzene koyulmasını amaçlar.GHH yabancı devletlere haber verilerek bildirim usulü izlenmiştir.Uluslararası hukuk açısından güvencevermese de siyasi …

ÇAKÜ Anayasa

Osmanlı İmp. – Anayasal Gelişmeler

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ  BİRİNCİ BÖLÜM Gerileme Dönemi Devlet Düzeni:  Osmanlı İmparatorluğu Siyasal Değişmelerin Dinamikleri Feodal Tepki : Ayan , Derebeyi Direnişleri Halkın Tepkisi : Köylü , Orta Sınıf Hareketleri  Dış Baskılar : Yabancı Devletler  Liberal – Reformist Girişimler : Seçkinler , Padişah  Ulusal Tepkiler : Türk Olmayanların Talepleri   Osmanlı çokulusludur.Bundan dolayı anayasal değişmelerin dinamiklerini çoğulcu …

ÇAKÜ Anayasa

YASAMA ERKİ

YASAMA ERKİ   Yasama erki parlamento ya da meclis olarak adlandırılır.Parlamentonun teşkilatlanması meclislerin sayısı, meclislerin iç düzeni,meclisin demokratik toplumdaki işlevi sorununu ortaya çıkarır.  1) Yasama Meclislerinin Sayısı: Devletlerin yapısına göre yasama meclisi sayısı zorunlu ya da isteğe bağlı olarak değişir.  A) Çift Meclis Sistemi: Çift meclis sistemi federal ve tekil ( üniter ) devletlerde iki …

ÇAKÜ Anayasa

YÜRÜTME ERKİ

YÜRÜTME ERKİ KAVRAM  İktidar bir ulusun geleceği ile ilgili karar verme yetkisidir.Siyasi iktidar,yönetme gücünü elinde tutanlardır yani yönetenlerdir. Yapılarına Göre Yürütme Şekilleri:  • Geleneksel Yürütme:  Tek yapılı yürütme: Hükümete tek kişinin sahip olduğu biçime denir.Yürütme Monark elinde olduğunda veraset yoluyla iktidar el değiştirir.Diktatör tarafından kullanılan durumlarda iktidar zor yol ile ele geçirilir. Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan …

ÇAKÜ Anayasa

KUVVETLERİN İŞBİRLİĞİ: PARLAMENTER REJİMLER

KUVVETLERİN İŞBİRLİĞİ: PARLAMENTER REJİMLER Parlamenter rejim kuvvetler ayrılığına dayanır ama burdaki kuvvetler ayrılığı sert değil ılımlıdır.Buna kuvvetlerin işbirliği de denir. Parlementer rejimde organlar arasında işbirliği, organların bağımsızlığı ile değil, birbirine bağımlı olmaları ve karşılıklı etkileme yolları ile gerçekleşir. İşlevsel Açıdan: Kanunların hazırlanması ve kabulü yasama ve yürütmenin ayrı ayrı faaliyetleri ile gerçekleşir. Kanunlar tasarı olarak …

ÇAKÜ Anayasa

ERKLER ARASI İLİŞKİLER

ERKLER ARASI İLİŞKİLER Kuvvetler Ayrılığı: Kuvvetler ayrılığı ,bir dönemde liberal siyasi felsefe ürünü olarak mutlak monarşi yönetimine karşı kişi hürriyetlerini güvence altına almayı amaçlar.Yasama,yürütme,yargı birbirlerine karşı belli bağımsızlığı olan organlarca kullanılmalıdır. Kuvvetler ayrlığı ilkesini ortaya koyan düşünürler içinde Montesquie , J. Locke , Aristo , Bodin akla gelir. Bu düşünürler,devletin güçlü ve düzenli olması için …

ÇAKÜ Anayasa

Yargı Erki

YARGI ERKİ Hukuki uyuşmazlıkları çözmek yargılamadır. Yargılama Faaliyeti: Yargılama faaliyeti maddi ve organik şekli ölçüte göre iki açıdan ele alınır. Maddi Anlamda Yargılama: Hukuki uyuşmazlıkları ve aykırılıkları karara bağlayan bir devlet faaliyetidir. Organik şekli ölçüte göre yargılama: kanunla kurulan bağımsız ve tarafsız  kuruluşların hukuki uyuşmazlıkları ve aykırılıkları özel yargılama usülleri ile kesin hükme bağlanmasıdır. Yargılama …

ÇAKÜ Anayasa

Seçim Sistemleri

  SEÇİM SİSTEMLERİ  Seçim sistemleri,kullanılan geçerli oyların yasama meclislerinde sandalyelere nasıl dönüşeceğini belirleyen usullerdir. Seçim Sisteminin Temel Unsurları:  Çoğunluk Sistemi-Nispi Temsil Sistemi: Çoğunluk sisteminde,sandalyeler en çok oyu alan partiye gider.Nispi temsil sisteminde sandalyeler sandalyeler alınan oy oranına göre yapılır.Nispi temsil ve çoğunluk sisteminin kaynaşmasıyla da karma sistemler oluşur.Nispi temsil adaleti öncülerken çoğunluk sistemi istikrarı esas alır. …

ÇAKÜ Anayasa

Siyasi Parti Sistemleri

SİYASİ PARTİ SİSTEMLERİ A) Yarışmacı Sistemler: Birden çok partinin kurallara bağlı olarak mücadele etmesidir.1) Çok Partili Sistemler: İkiden çok partinin siyasi hayatta etkili olması fakat iktidarı tek başınakullanamamasıdır. Ilımlı Çok Partili Sistem: Partilerarası aşırı kutuplaşma ve ideolojik ayrılıklar çok güçlüdeğildir.Koalisyon hükümetleri ya da azınlık hükümetleri şeklinde oluyor. Aşırı Çok Partili Sistemlerde: Çok farklı ve birbirleriyle …

ÇAKÜ Anayasa

SİYASİ PARTİLER

SİYASİ PARTİLER TANIM:  Siyasi parti,üyelerin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla iktidarı kısmen ya da tamamen elde ederek siyasi hayata katılan teşkilatlanmış gruptur.  Siyasi partiler için dört ölçüt vardır: Süreklilik,ülkede tam örgütlenme,iktidarı kullanma isteği,halkın desteğini elde etme. SİYASİ PARTİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI: Siyasi parti,Batıda 19.yy`da ilk ABD`de sonra İngiltere`de ortaya çıkmıştır.Liberal bireycilik ve parlamentonun üstünlüğü nedeniyle siyasi …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)