Görüntülüyor 46 Sonuç(lar)
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Kusura Dayanan Sorumluluk

KUSURA DAYANAN SORUMLULUK TBK MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür. KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI: Hukuka aykırı bir fiil bulunmalıdır. (bir fiilde bulunma – bu …

Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Zarar – Kusur – Ahlaka Aykırı Fiilden Sorumluluk

ZARAR Tazminatın söz konusu olması için hukuka aykırı davranışın başkasına zarar vermesi gerekir. Haksız fiili işleyen kişi sadece o fiilin doğurduğu zararlardan sorumlu tutulmaktadır. Bir kimsenin malvarlığında kendi rızası dışında meydana gelen azalmadır. Eğer kişinin rızası ile malvarlığında bir zarar meydana geliyorsa bu zarar değildir. Maddi zarar: Kişinin malvarlığının zarar uğramasa idi olacağı durum ile …

İfa Yeri
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Sözleşmeler Hukuku Giriş Notu

BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bir parçası olarak kişiler arası borç ilişkilerini düzenler. Her iki kanunun ayrı olarak düzenlenmesi bağımsız kanunlar oldukları anlamına gelmemektedir. Borçlar Kanunu, Medeni Kanunun beşinci kitabıdır. Borçlar Kanunu hükümleri, Özel Hukukunun diğer alanlarında faaliyet imkânı bulmaktadır. Medeni Kanunun m.5’te bu durum açıklanmıştır. TMK m.5: Bu …

Haksız Fiil Hukuku
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Haksız Fiil Hukukuna Giriş

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda borçlar konusunda üç yönlü bir ayrım yapılmakta ve borçlar oluşma nedenlerine göre; sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiil borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşme borç ilişkileri olarak belirlenmektedir. Ayrıca bu üç kategoriye girmeyen borç ilişkileri de kanunla özel olarak düzenlendiği için kanundan doğan borç olarak anılmaktadır. TBK’nın 49.cu …

FAİLLİK TÜRLERİ
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Borcun Sona Ermesi

Borçlar Hukuku          Borcun Sona Ermesi          Bir borcun sona ermesi, bir edimi yerine getirme yükümlülüğünün hukuken ortadan kalkmasını eder. Borçlu, borcundan kurtulur ve alacaklının alacak hakkı da ortadan kalkar. Borcun sona ermesi, borç ilişkisinin sona ermesinden farklıdır. Borcun sona erdiği ancak borç ilişkisinin sona ermediği örnekler vardır. Kira sözleşmesinden doğan borçlar vs. örnektir.          …

borçlar
Borçlar Genel

Borçların Geçişi – Sözleşmenin Devri – Sözleşmeye Katılma

Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Borçların Geçişi          Malvarlığı veya işletmenin devri, yapılan sözleşme ile bir malvarlığını veya işletmenin aktifinde yer alan hakların ve pasifinde yer alan borçların tümünün bir kişiden diğer kişiye devredilmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma uyarınca hakları ve borçları nakletmelerini ifade eder. Malvarlığı veya işletmenin devredilmesinden önceki durumda işletme sahibi sıfatıyla …

Akitten Doğan Borçlar
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Alacağın Devri – Borcun Üstlenilmesi – Borca Katılma

         Alacağın Devrinin Hükümleri          Borçlu, ifayı talep eden alacaklıya karşı çeşitli savunma imkanlarına sahiptir. İtiraz ve defi bunlardan ilk akla gelenlerdir. Alacağın devrinin kural olarak borçlunun durumunu ağırlaştıramayacağı kabul edilir. Alacak hakkı devir esnasında devredenin malvarlığında ne durumdaysa devralanın malvarlığına o durumda geçer. Bu nedenle borçlu, alacakla ilgili savunmaları alacağı devralana karşı da ileri …

Borç Kavramı
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları

BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI Borcun ifa edilmemesinin sonuçları üç grupta toplanır. Bunlar; ifa davası ve cebri icra, tazminat davası ve sözleşmeden dönmedir. İFA DAVASI VE CEBRİ İCRA İFA DAVASI (Eda Davası): Alacaklı, ifa davası açarak borçlunun ifaya mahkûm edilmesini talep eder. İfa davası açılması için sadece iki şart gerekir. Bunlar borcun muaccel olması ve ifanın …

Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Alacaklı Temerrüdü

ALACAKLI YÜZÜNDEN BORCUN İFA EDİLEMEMESİ ALACAKLI TEMERRÜDÜ Alacaklı temerrüdü alacaklının kendisine yapılan ifayı haklı bir sebep olmadan kabul etmemesi veya ifanın gerçekleşmesi için yapması gereken şeyleri yapmamasıdır. Alacaklı temerrüdü TBK. m.106’da düzenlenmektedir. Alacaklı temerrüdü alacaklının katılmasının gerekli olmadığı borçlarda söz konusu olmaz. MADDE 106– Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir …

Akitten Doğan Borçlar
Borçlar Genel İÜHF 2. Sınıf

Alacağın Devri – Alacağın Devri Vaadi

Borçlar Hukuku Alacağın Devri, Alacağın Devri Vaadi          Alacağın devri farklı hukuki sebeplere dayanabilir. Alacağın devri, dar anlamda borç ilişkisinde alacağın, alacaklı tarafından başka bir kişiye devredilmesidir. Geniş anlamda ise borç ilişkisinde taraf olma sıfatının başkasına devrini sağlamaz. Bunun için sözleşmenin devri kurumuna başvurmak gerekir.          Alacağın devri TBK m. 183 ila 194 arasında düzenlenmiştir. …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)