Görüntülüyor 86 Sonuç(lar)
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasa Kavramı Ve Tanımı

ANAYASA KAVRAMI Anayasal ideolojiler temelinde farklılaşan unsurlar, anayasaya yüklenen anlamı etkiler. Anayasacılık bir olgudur.Bu olgunun ana unsuru ‘anayasa’ denilen temel kavramlardır. Anayasalar, kanunlardan bazı yönler bakımından ayrılsa da kanunlar gibi konusu da vardır. Kanunların konusu kadar normatif özellikleri de önemlidir. Normatif özellkler kurallar arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Bu yüzden bir kuralın kanun olmasıyla kararname olması …

Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasanın Değiştirilmesi

2)ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ    Mevcut anayasayı yürürlükten kaldırmadan anayasaya bağlı kalarak anayasada kısmı değişikler yapmaktır. Bu yetki yasama organları tarafından maddi ve şekli sınırlar dahilinde kullanılmaktadır.    Anayasa içinde değişmez kesin hükümlere yer vermek, anayasanın özünü oluşturan temel siyasal rejimi korumaya yöneliktir. 2)a)ANAYASA DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİNİN SINIRLARI    Anayasanın değiştirilmesi hem içeriğindeki değiştirilmez hükümlere yer verilerek hem …

Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasanın Yapılması

ANAYASANIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ    Anayasa yapma ve değiştirme yetkisi günümüzde anayasa reformu olarak bilinir. Yasama meclisi anayasanın kısmi reformunu yapabilirken, anayasanın genel reformunu Kurucu meclis yapabilir. Anayasanın kısmı reformu anayasa değişikliğini ifade ederken, tümden reforme edilmesi ise yeni bir anayasa yapma anlamına gelir. 1)ANAYASA YAPIMI    Yeni bir anayasa yapma ihtiyacı genellikle savaş, darbe, …

Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasa Hukuku | Anayasa Yargısı

ANAYASA YARGISI Anayasa yargısı anayasa uygunluk denetimi yapan organlar demektir. Parlamentonun üstünlüğü anlayışını anayasanın üstünlüğü anlayışına bırakmasıyla anayasa yargısı yaygınlaşmıştır. ANAYASA YARGISI SİSTEMLERİ Genel Mahkeme Sistemi Yüksek mahkeme modeli denilebilir. Daha çok Amerika kıtasında tercih edilir. Genel mahkeme sisteminde, anayasaya uygunluk somut bir dava kapsamında yapılır. Özel Mahkeme Sistemi Özel mahkeme sisteminin uygulanma alanı daha …

Akitten Doğan Borçlar
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Yargı Organı

YARGI ORGANI Yargı organının yapısı mahkemelerin teşkilatlanmasına göre yargı birliği sistemi ve yargı ayrılığı sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ İlk derece mahkemelerinde konularına göre bir ayrım olsa da hepsinin bağlı olduğu tek bir yüksek mahkeme vardır. Anglo-sakson hukuk sistemlerinde ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın tercih edilen bir sistemdir. Yargı birliği sistemini tercih …

AYM
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasa Hukuku | İdare

İDARE İDARENİN KURULUŞ ESASLARI İdarenin Bütünlüğü İlkesi Anayasa’nın 123. maddesinin 1. fıkrasına göre, “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” Bu madde Türkiye’nin üniter yapısına işaret eder. Ayrıca bu madde sayesinde yer, görev ve yetki açısından paylaşma olsa da idarenin bir bütün olduğu ifade edilir. İdare içerisinde yer alan kurumlar bir bütünlük içerisinde …

Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ Hukuk sistemimize kararname uygulaması 1876 Kanunu-u Esasi’nin 36. Maddesi ile girmiştir. 1921 ve 1924 Anayasalarında kararname yetkisi açıkça tanınmamıştır. 1924 Anayasası’nda tüzükler bulunmaktadır. 1961 Anayasası’nın ilk halinde yine düzenleyici işlemler için tüzükler ve yönetmelikler vardır. “Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) uygulaması ilk kez 1961 Anayasası’nın 20.09.1971 tarihli değişiklikle kabul edilmiştir. 2017 değişiklikleri ile birlikte …

Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü

Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü 1. Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Seçimi Başkanlık seçimi prosedürü, ilgili ülkenin hükümet sistemine göre farklılık gösterir. Cumhurbaşkanı, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde doğrudan halk tarafından seçilirken, parlamenter hükümet sisteminde cumhurbaşkanı farklı şekillerde belirlenir. Tıpkı önceki anayasa gibi, 1982 anayasası, Cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçileceğini öngördü. Ancak 2007’de değişikliklerle birlikte halk cumhurbaşkanı seçmeye başladı. Bu …

Akitten Doğan Borçlar
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Yürütme Organı

YÜRÜTME ORGANI Yürütme organının yapısına göre hükümet sistemlerinde sınıflandırma yapılır. Başkanlık, parlamenter, yarı başkanlık ve meclis hükümeti şeklinde klasik bir ayrım söz konudur. TEK YAPILI YÜRÜTME: BAŞKANLIK SİSTEMİ Yürütme görevinin tek başına devlet başkanına verildiği hükümet sitemidir. Başkanlık sisteminde bakanların yer aldığı kabine bulunur. Ancak kabinenin tek başına karar alma yetkisi yoktur. Yürütme Yetkisi Devlet …

FAİLLİK TÜRLERİ
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

TBMM’NİN GÖREV VE YETKİLERİ II.  Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileriA. Genel olarak Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)