Bölgesel Devlet (Karma Model)
Bölgelerin yasama ve yürütme yetkileri bulunur. (Siyasi özerklik)
Yargı teşkilatı ulusal teşkilata bağlı, yargı yetkisi yok.
Bölgelerin anayasaları yok fakat özerklik statüsü belgeleri var. Yasama ve yürütme organının
işleyişinin, görevlerinin yazılı olduğu metin.
Bölgelerin başkentleri ve bayrakları bulunmaktadır.
Ulusal savunma merkezdedir.
Güvenceli yetki paylaşımı yok çünkü bölgeler anayasanın değiştirilmesinde söz sahibi değil.

! İki meclisin olduğu durumda federalizm sayılması için mutlaka katılım ilkesi olmalıdır.

HÜKUMET SİSTEMLERİ
Yasama ve yürütme yetkisi bakımından sistemler.

Meclis Hükûmeti Sistemi
Meclisin yasama ve yürütme yetkisinin olması.
Meclisin içinden çıkan bir heyet vardır. Heyetin olma nedeni işin tabiatından dolayı yürütmenin az
kişinin elinde olması.
Meclis heyetin görevlilerinin istediği zaman görevden alıp göreve getirebilir.
Meclis heyete yön verme yetkisine sahip. Heyet yürütme yetkisini tek başına kullanamaz. Heyetin
meclisi fesih yetkisi yok.
Aralarındaki ilişkiye silahların eşitsizliği denir çünkü meclis heyete karışabilir fakat heyetin böyle bir
yetkisi yok.
Devlet başkanı figürü yoktur. Etkin figür meclis başkanı.
Heyet üyeleri rastgele belirlenir.

Parlamenter Sistem
1-Yürütme çift başlı olacak.
2-Devlet başkanı siyasi açıdan meclise karşı sorumsuz olacak.
3-Bakanlar kurulu meclise karşı siyasi açıdan sorumlu olacak.
4-Yürütmenin yasamayı fesih yetkisi var.

Yürütmenin çift başlı olması demek: Devlet başkanı ve bakanlar kurulu bulunur.
Devlet başkanı tarafsızdır, hakem fonksiyonu vardır. Devlet başkanı siyasi parti temsilcisi değildir.
Bakanlar ve başbakan bakanlar kurulunu oluşturur.
Parlamenter sistemde bakanlar kurulu (kabine) yürütmenin siyasi kanadıdır.
Başbakan diğer bakanlardan hukuki ve siyasi olarak üstündür.
Başbakan birlikte çalışacağı kişileri seçmede serbesttir. Devlet başkanının onayıyla bakan atayıp
görevden alabilir. Bu durum onu diğer bakanlardan üstün kılar.
Başbakan siyasi partinin genel başkanıdır. Milletvekili değilse başbakan olması mümkün değil.
Meclis başbakan hakkında güvensizlik önergesi (gensoru) verirse ve bu kabul edilirse komple
hükûmet düşer.
Bakanların milletvekili olma zorunluluğu yoktur.
Devlet başkanının görevini iyi yapmadığı gerekçesi ile görevden alınması söz konusu değildir.
Yetkisiz olduğu için sorumluluğu da yoktur. Devlet başkanı kural olarak işlemlerini karşı imza ile yapar.
Tek başına işlem yapamaz. Yaptığı işlem başbakan ve ilgili bakanlarla yapılır. Bir nevi üçlü imza.

! Karşı imza o sistemin parlamenter sistem olduğunun göstergesi.

Yasama yürütmeyi güvensizlik önergesi ile görevden alabilir. Bu önerge anayasada salt çoğunlukla
kabul edilir.
Parlamenter sistemin güçlü figürü başbakan.
Parlamenter sistem devlet başkanının yetkisi ne kadar az ise o kadar güçlü işler. Yetkisi fazla olursa
başbakanla çatışma ihtimali artar.
Kaç tane bakan olacağı kanunda yazıyor. Başbakan buna göre liste hazırlayıp devlet başkanına
sunuyor. Kabul etmek zorunda. Kabul edine hükûmet kuruluyor.
Kurulan hükûmetin çalışabilmesi için göreve başlarken meclisten güven oyu almalı. Basit
çoğunlukla kabul edilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir