Tüm yazıları

Desiderio

Görüntülüyor 30 Sonuç(lar)
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

İhmali Suçlar

İHMALİ SUÇLAR İhmal bir kimsenin elinde olmasına rağmen söz konusu  olayın gidişatına müdahalede bulunmamasıdır. Belli bir hareketi yapmayı emreden, emredici kurallara karşı davranarak emredilen fiilin yapılmaması durumunda ihmali suç söz konusu olmaktadır. İhmali suçlar gerçek ihmali ve gerçek olmayan (görünüşte) ihmali suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçek İhmali Suçlar: İhmali hareket doğrudan suç tipinde gösterilmiştir. Kanunda …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

TİPİKLİK

Tipiklik, suçun kanuni tanımındaki tüm unsurların gerçekleşmiş olmasıdır. Bir fiilin suç olabilmesi için tipe uygun olması gerekmektedir. Tipiklik maddi ve manevi unsurların gerçekleşmiş olup ayrıca hukuka aykırılık unsurunun da gerçeklemiş olmasıdır. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilemez. TCK’ya göre tipiklik geniş ve dar anlamda tipiklik olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Geniş anlamda tipiklik cezalandırılabilirliğin …

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Ceza Hukukunda Fiil Unsuru

FİİL (HAREKET) Herhangi bir suçun varlığından bahsedilebilmesi için ortaya konulmuş bir hareketin söz konusu olması gerekir. Bir suçun var olabilmesi için en önemli şart bir fiilin varlığıdır (nullum crimen sine actione). HAREKETİN FONKSİYONLARI Hareketin Sınırlandırma İşlevi Ceza hukuku bakımından önem içermeyen, ceza hukukunun ilgi alanında olmayan hareketlerin, hareket tanımı içerisinde yer almaması gerektiği ifade edilmektedir. …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suç Teorisi | Haksızlık ve Kusur

SUÇ TEORİSİ, HAKSIZLIK VE KUSUR Suç teorisi, hangi davranışların suç oluşturacağını ve suçun unsurlarını belirleme konusunda araştırmalar yapar. Ceza hukukunun merkezinde insan bulunur. Hukuk normlarının asıl ilgilisi insandır. Ceza hukuku kurallarına uygun davranma yükümlülüğü insana aittir. Normlara uygun davranmama durumunda kişilerin cezalandırılmasına hangi nedenlerin etki edeceği konusu da yine suç teorisinin araştırdığı konulardan birisidir. Bir …

AYM
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suçta ve Cezada Kanunilik

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, bireyin kişi hak ve özgürlüklerini korumak üzerine kuruludur. Devletin yaptırım gücünü keyfi ve aşırı kullanmasını önler. Bu ilke gereği suçlar ve bu suçlara karşılık verilecek olan cezalar kanunlarda belirtilmelidir. İlke suçta kanunilik veya kanunsuz suç olmaz (nullum crimen sine lege) ve cezada kanunilik veya kanunsuz …

Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Suç Politikasının Temel İlkeleri

SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ Suç politikası, ceza hukukunun toplumu koruma görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için izlemesi gereken yolları inceler. Ceza, kişi hak ve özgürlüklerine etki ettiği için ceza hukukunun belli ilkeleri vardır. HUKUK DEVLETİ İLKESİ Anayasamızın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine …

ceza hukuku
Ceza Genel İÜHF 2. Sınıf

Ceza Hukuku Nedir ?

CEZA HUKUKU NEDİR? Cezalandırma yetkisi sadece devlete aittir. Bu yetkinin objektif sınırları vardır. Ceza hukuku genel kamu hukukunun bir dalıdır. Maddi Ceza Hukuku (dar anlamda): Suçları ve yaptırımları gösterir. Maddi ceza hukuku denilince akla genel hüküm özel hüküm ayrımı gelir. Genel hüküm: Tüm suçlar için geçerlidirler. TCK 1-75 arasıdır. Özel Hüküm: Temel ve yan ceza …

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK
Bilimsel Araştırma ve Etik İÜHF 1. Sınıf

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK FİNAL NOTU

VİZE NOTU İÇİN TIKLAYINIZ Araştırma ve Yayın Etiği “Etik” terimi, Yunanca “ethos”, yani “töre” sözcüğünden türemiştir. Araştırma ve yayın etiği ise, genel olarak, “bilimsel araştırma ve yayınların dürüstlük, açıklık, nesnellik (objektif olma), başkalarının bulgu ve yaratılarına saygı gibi, temel ilkelere uygun biçimde yapılmasını sağlamayı amaçlayan ve bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapan uygulamalı etik alanı” olarak …

Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Anayasa Hukuku | Anayasa Yargısı

ANAYASA YARGISI Anayasa yargısı anayasa uygunluk denetimi yapan organlar demektir. Parlamentonun üstünlüğü anlayışını anayasanın üstünlüğü anlayışına bırakmasıyla anayasa yargısı yaygınlaşmıştır. ANAYASA YARGISI SİSTEMLERİ Genel Mahkeme Sistemi Yüksek mahkeme modeli denilebilir. Daha çok Amerika kıtasında tercih edilir. Genel mahkeme sisteminde, anayasaya uygunluk somut bir dava kapsamında yapılır. Özel Mahkeme Sistemi Özel mahkeme sisteminin uygulanma alanı daha …

Akitten Doğan Borçlar
Anayasa H. İÜHF 1. Sınıf

Yargı Organı

YARGI ORGANI Yargı organının yapısı mahkemelerin teşkilatlanmasına göre yargı birliği sistemi ve yargı ayrılığı sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ İlk derece mahkemelerinde konularına göre bir ayrım olsa da hepsinin bağlı olduğu tek bir yüksek mahkeme vardır. Anglo-sakson hukuk sistemlerinde ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın tercih edilen bir sistemdir. Yargı birliği sistemini tercih …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)