Anayasalarda iktidarı sınırlama amacı vardır. Yasama ve yürütmeyi sınırlamayan bir metin anayasa olamaz. Temel hak ve özgürlüklerimizin lehine bir sınırlama olmalıdır.

Sahte Anayasa (Fake Constitution) ya da Suistimalci Anayasa, adı anayasa olup sınırlama barındırmayan anayasalardır.

ANAYASA TÜRLERİ

Yazılı Anayasa: Yazılı anayasa bir kağıda dökülmüş anayasalardır.

Yazısız Anayasa: Yazısız anayasalarda ise üç ölçüt vardır:

-Kural uzun süredir tekrar etmiş olmalı,

-Kuralın doğruluğuna toplum tarafından inanılmalı,

-Hukuki güce sahip olmalı.

Maddi Anlamda Anayasa: Maddi anayasa kuralın içeriğine bakar. Devletin kuruluşu, organların işleyişini açıklayan metinlerdir.

Şekli Anlamda Anayasa: Bir anayasa kanunlardan daha zor değiştirme usullerine tabi ise (nitelikli, salt çoğunluk gibi) bu anayasa şekli anlamda anayasadır.

Katı (Sert) Anayasa: Bize bir anayasanın katı anayasa olduğunu gösteren bazı nitelikleri vardır.

– Değiştirilmesi zor anayasa ise,

– Nitelikli ya da salt çoğunlukla seçiliyor ise,

– Değiştirilemez maddeleri var ise,

-Dönem yasağı var ise (Anayasanın belli dönemlerde değiştirilmesinin yasaklanması durumu)

-Devlet başkanının anayasa değişikliğinde veto hakkı var ise,

-Çift meclis var ise.

 Bunların hepsinin aynı anda bulunması şart değildir.

Yumuşak (Esnek) Anayasa: Kanunlar gibi değiştirilebiliyorsa o anayasa yumuşak anayasadır. Yumuşak Anayasa olduğu kanunda açıkça yazabilir. Ayrıca bir anayasanın nasıl değiştirileceği kanunda yazmıyorsa o da Yumuşak Anayasadır.

Kazuistik (Düzenleyici) Anayasa: Bir anayasa her konuyu düzenliyorsa, madde sayısı fazlaysa düzenleyici anayasadır.

Çerçeve Anayasa: Madde sayısı az ve detaya çok girilmiyor ise çerçeve bir anayasadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir