ANAYASA KAVRAMI
Anayasa, anayasal nitelikteki hukuk kurallarından oluşur ancak her tür
hukuk kurallarından değil sadece anayasal nitelikteki hukuk kurallarından
oluşur.
Hukuk Kuralları: Devletin yetkili organları tarafından konulan, insan
davranışlarını düzenleyen ve devlet yaptırımına çarptırılan emir, yasak,
izin veya yetkilerdir.
Bir cümlenin hukuk kuralı olması için temelde dört şart yeterlidir.

 • Emir veya yasak içermesi
 • Konunun insan olması
 • Devletin yetkili organları tarafından konulması
 • Cebir ile müeyyidelenmiş olması
  Anayasayı oluşturan hukuk kurallarını diğer hukuk kurallarından nasıl
  ayırırız sorusuna cevap için maddi ve şekli kriterler olarak ikiye ayırarak
  açıklarız.
  Maddi Anayasa: Devletin temel organlarının kuruluşuna veya işleyişini
  belirleyen hukuk kurallarının bütünüdür.
  Şekli Anayasa: Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden
  kanunlardan farklı veya daha zor bir usulle konulup değiştirilebilen hukuk
  kurallarının bütünüdür.
  Biz şekli anayasa terimini daha doğru bulduğumuzdan bu kavramı
  kullanmayı uygun görüyoruz.
 • Kurucu iktidar istediği her konuyu anayasa hükmü haline getirebilir.
  Yani kurucu iktidar istediği her hukuk normuna anayasallık niteliği
  kazandırabilir.
  Anayasa: Normlar hiyerarşisinde en üst basamakta bulunan ve
  kanunlardan daha zor bir şekilde değiştirilebilinen hukuk kurallarının
  bütünüdür.
  Anayasa Türleri
  1- Yazılı Anayasa: Kuralları kağıt üzerinde harflerle ifade edilmiş yani yazılı
  bir metne sahip olan anayasalardır.
  2- Yazısız Anayasa: Teamüli anaysa da denir. Örf adet hukukudur. Yazısız
  anaysanın en büyük örneği İngiltere’dir. Şekli anayasa anlayışına göre
  yazısız anayasa diye bir kavram yoktur. İngiltere de yazısız anayasa vardır
  demek yerine hiç anayasa yoktur demek daha doğrudur.
  3- Yumuşak Anayasa: Normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı organlarca
  değiştirilebilen anayasadır. Yazısız anayasa aynı zamanda yumuşak
  anayasa niteliğindedir. Yumuşak anayasa siteminde yasama organı
  alalelade bir kanun yapar gibi anaysayı değiştirebilir. Yumuşak anayasa
  şekli anayasaya göre anayasa sayılmaz.

4- Katı Anayasa: Normal kanunlardan daha farklı organlarca veya daha
zor usullerle değiştirilebilen anaysadır. Birkaç istisna dışında yazılı
anayasalar aynı zamanda katı anayasadır. Bir anayasada katılık
sağlamanın farklı yolları vardır. Bunlar;

 • Özel meclis usulü
 • Nitelikli çoğunluk kuralı
 • Halkoylaması
 • Değiştirilemeyecek Maddeler
 • Süre yasağı
 • Dönem yasağı
 • Değişikliğin ikinci defa kabul edilmesi
 • Devlet başkanının veto yetkisi
 • Federe devletlerin onayı
  Anayasaların İçerikleri:
 • Başlangıç
 • Temel ilkeler veya genel hükümler
 • Temel hak veya hürriyetler
 • Deletin temel organları
 • Diğer hükümler veya çeşitli hükümle
 • Anayasanın değiştrilmesi
  Bazı anayasalarda başlangıç kısmı yoktur. Direkt birinci maddeyle başlar.
  Anaysanın başlangıç bölümlerinde genellikle anayasanın dayandığı temel
  felsefe veya ideoloji açıklanır. Anayasaların başlangıç bölümleri hukuki
  değil edebidir.
  Temel ilkeler kısmında anayasalar devletin şekline ve niteliklerine ilişkin
  ilke ve hükümleri belirlerler.
  Modern anaysaların genellikle en uzun bölümleri temel hak ve
  hürriyetler bölümleridir. Anayasacılığın özü zaten anayasa denen
  metinde vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini sayarak onları devlete
  karşı korumaktır.
  Modern anayasalar devletin temel orgalarını genelilkle üçüncü kısımda
  düzenler. Bu kısımda devletin temel organları yani yasama yürütme yargı
  şeklinde üçe ayırarak düzenler.
  Kurulmuş İktidar: YASAMA- YÜRÜTME- YARGI
  Kurucu İktidar: Anayasa yapma ve değiştirme yetkisine sahip olan
  iktidardır.
 • Bir anaysanın kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi
  için olağan kanunlardan farklı bir usulle değiştirilebilmesi bunun için de
  haliyle anaysanın kendi değiştiriliş usulünü belirlemesi gerekir.
 • İlk anayasa 1787 Amerika Birleşik Devletleri anayasasıdır. Ikinci
  anayasa 1791 Fransız anayasasıdır.
  Anayasacılık: Devlet iktidarının sınırlandırılması ve vatandaşların temel
  hak ve hürriyetlerini devlet karşısında korumak amacıyla kanunların
  üstünde yer alan ve kanunlardan daha zor değiştirilebilen ve kendisine
  anayasa denen katı bir kanunun yapılmasını isteyen bir akımdır
 • Anayasalar birer ceza kanunu değildir. Bu yüzden de anaysal suç olmaz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir