Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
1) Anayasa ve ilgili mevzuat
*Özel kaynaklar
*Resmî kaynaklar
 Resmî Gazete
 Mevzuat Bilgi Sistemi
 TBMM Tutanak Dergisi
 Düstur
2) Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları
3) Anayasa hukuku alanında yazılmış bilimsel eserler

Resmî Gazete:
 Cumhurbaşkanlığı tarafından internet ortamında
yayımlanır.
 Gerektiğinde basılı ortamda da yayımlanabilir.
 Kuralı gereği günlük olarak yayımlansa da bazen günde
birden fazla sayı çıkartılabilir. Buna “mükerrer sayı” denir.

Düstur: Tanzimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde ve
kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde kabul edilen
kanun, nizâmname ve diğer hukukî mevzuatı bir araya getiren
resmî külliyat.

DİKKAT!!! Anayasal bir meseleyle karşılaşıldığında sırasıyla
anayasa, AYM kararları ve anayasa hukuku alanında yazılmış
bilimsel eserlere bakılır.

Anayasa Hukuku Kavramı
*Anayasa Terimi
İngilizce ve Fransızcadaki “constitution” kelimesinin Türkçedeki
karşılığı sırasıyla kanun-u esasî, teşkilât-ı esâsiye kanunu ve anayasa
olmuştur. Anayasa terimi ilk defa 1945 yılında kullanıldı.

Anayasa Hukuku Terimi
Ülkemizde anayasa hukukunu ifade etmek için bugüne kadar şu
tabirler kullanılmıştır:
1) Hukuk-u esâsiye: 1930’lu yılların sonuna kadar kullanıldı.
2) Esas teşkilât hukuku: 1930’lu yılların sonlarından itibaren
kullanılmaya başlanılsa da bu tabir günümüzde terk edilmiştir.
3) Anayasa hukuku: 1940’lı yıllarda bu tabiri kullanmaya
başlayanlar olmuşsa da bu tabirin gerçek anlamda yaygınlaşması
1960’lı yıllara tekabül eder.

Anayasa Hukukunun Tanımı
Anayasa hukuku; devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve
bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında
vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk
kurallarını inceleyen bir alandır.

Anayasa Hukukunun Konusu
1) Devletin temel organları
 Yasama (Kuruluş)
 Yürütme (İşleyiş)
 Yargı (Karşılıklı İlişkiler)
2) Temel hak ve hürriyetler

Anayasa Hukukunun Kısımları
Türkiye’de anayasa hukuku kendi içinde ikiye ayrılır:
1) Anayasa Hukukunun Genel Esasları
“Anayasa hukukunun genel teorisi” olarak da adlandırılan
anayasa hukukunun bu kısmı; inceleme konusuna belirli bir
ülkenin anayasasının kurallarından bağımsız olarak genel ve
soyut bir şekilde yaklaşır, ayrıca bütün anayasa düzenleri için
geçerli olabilecek genel teorik açıklamalarda bulunur.
Bu kısımda işlenen konulara örnek olarak şunlar sayılabilir:
anayasa kavramı, devlet şekilleri, hükûmet sistemleri,
demokrasi anlayışları vb.
2) Türk Anayasa Hukuku
Anayasa hukukunun bu kısmı, incelediği konuyu Türkiye’de
yürürlükte bulunan pozitif hukuk kuralları çerçevesinde ele alır.
Bu konuyu düzenleyen hukuk kurallarının anlamı ve içeriği ile
ilgili sistematik açıklamalarda bulunur. Bu kısmın yaklaşma tarzı,
hukuk dogmatiği yaklaşım tarzıdır.
Bu kısımda işlenen konulara örnek olarak şunlar söylenebilir:
Osmanlı’nın anayasal gelişmeleri, Cumhuriyet’in anayasal
gelişmeleri, temel hak ve hürriyetler vb.

Hukuknotum.net

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir